Επωνυμία: DATASYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διακριτικός Τίτλος: DATASYSTEMS Μ.Ι.Κ.Ε.

Α.Φ.Μ.: 801829280

Δ.Ο.Υ.: ΡΟΔΟΥ

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 164123220000

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Διεύθυνση: ΣΤΕΛΙΟΥ ΚΩΤΙΑΔΗ 26 ΡΟΔΟΣ
Τ.Κ. 85100

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ: 31/12/2022

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 500 Ευρώ

ΕΤΑΙΡΟΣ : ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ ΚΑΔΗΣ – ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 100% ΕΛΑΒΕ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ : ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ ΚΑΔΗΣ